การประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ จ.ระนอง

Last updated: 2016-06-28  |  855 จำนวนผู้เข้าชม  | 

การประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ จ.ระนอง

              ในวันที่ 24 มิถุนายน 2557 ณ โรงแรมทินิดี @ ระนอง ได้มีการจัดงานการประชุมเชิงปฏิบัติการ การบูรณาการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพจังหวัดระนอง โดยศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำภูมิภาค ภาคใต้ (ศวภ.๓) 
              โดย นายพินิจ บุญเลิศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง ได้กล่าวต้อนรับ ผู้ตรวจราชการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะวิทยากร จาก กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และกล่าวบรรยายพิเศษ "วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การพัฒนาระนองสู่เมืองท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ"
              จากนั้น นางนิตยา พัฒนรัช ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์ และ นางนันทวรรณ ชื่นศิริ ผู้ตรวจราชการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวเปิดการประชุมฯ 
              วิทยากรท่านแรก ดร.กาญจนา ปานราช ได้กล่าวนำเสนอ "แนวทางการพัฒนาเมืองระนองให้เป็นเมืองท่องเที่ยวเชิงสุขภาพอย่่างยั่งยืน" ซึ่งทั้งนี้ ได้บรรยาย ถึงที่มาของกรอบแนวคิด และ วัตถุประสงค์ ในการนำจังหวัดระนอง เข้าสู่การเป็นเวชนคร หรือ Medicopolis ตามจุดเด่นของแต่ละเมือง หรือ จังหวัดนั้นๆ ซึ่งระนอง ก็มีศักยภาพเพียบพร้อม ในการเป็น "เมืองสุขภาพ เมืองน่าอยู่ เมืองน่าท่องเที่ยว) ทั้งในเรื่องของ น้ำแร่ น้ำพุร้อนธรรมชาติที่มีคุณภาพ แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติน้ำตก ป่าไม้ ทะเล ชายหาด เขตแดนติดทะเลอันดามันและอ่าวไทย ชายแดนไทย พม่า ใกล้มาเลเซีย และสิงคโปร์
             โดยในตอนบ่าย ได้มีการแบ่งกลุ่มย่อย 5 กลุ่ม เพื่อให้ผู้ร่วมประชุมได้ร่วมศึกษาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เป็นกลุ่มต่างๆ ดังนี้
กลุ่มภารกิจท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ กลุ่มภารกิจด้านอาหารปลอดภัย กลุ่มภารกิจการเพิ่มประสิทธิภาพผลผลิตทางการเกษตร กลุ่มภารกิจการพัฒนาคุณภาพสินค้าและผลิตภัณฑ์โอทอป และกลุ่มภารกิจการบริหารจัดการขยะชุมชนและสิ่งแวดล้อม
            ทั้งนี้มีผู้ร่วมประชุมมาจากหลายสาขาวิชาชีพ ข้าราชการ นักธุรกิจเอกชน โรงแรม ร้านอาหาร ร้านขายของฝาก ผู้ผลิตสินค้าโอทอป และสื่อมวลชน เข้าร่วม เป็นจำนวนมาก

 


 

Powered by MakeWebEasy.com